PRISER & KONTAKT

image_pdfLadda ner artikeln istället!image_printSkriv ut!

Alternativ Vetenskap

Jag fortsätter att testa mina teorier. Den ursprungliga informationen kommer från ackrediterade källor som nu är borttaget eller som just jag inte kan återfinna. Till min hjälp tar jag ChatGTP 4o. Vad jag vill göra är att dra parallell, korrelera till utnyttjande av svensk mark i maktsyfte. Maktsyftet kan vara för dominans, ekonomi eller bara ett sätt att flytta på gränser. Men kan min teori ha någon substans? Jag bestämde mig för att kolla med AI!

Från Facebook:

Som jag sa för flera år sedan, Bryssel vill äga energi och mark i Sverige och hela Europa. När de gör det, då äger whomever in control, påtryckningsmedel.

Amerikanska, Kanadensiska hedgefunds och Biden administration äger (är ägare i) Ukrainska urangruvor – den som äger energin äger världen! Uranet hämtas i Ukraina och raffineras i SydAfrika (nu kanada). Gäller gruvan VostGOK.

Utan gruvan kommer USA så småningom stanna. Men gruvan kommer även innebära försäljning av då Amerikansk energi till Europa som har haft långt gående samarbete för att vinna Ukrainas energi.

Så här blev kärnkraft grön.”

Dialogen med ChatGTP

Jag: Godmorgon Chat! Kan du förklara hur Biden och Amerikanska hedgefunds köpte VostGOK-gruvan?

ChatGTP: “

Självklart! Här är översättningen till svenska:


God morgon! Situationen som involverar president Joe Biden och amerikanska hedgefonder i relation till VostGOK-uranbrytningen är komplex och involverar flera aspekter av internationell affärsverksamhet, politiska intressen och medierapporter. Här är en detaljerad förklaring baserad på tillgänglig information:

Bakgrund om VostGOK

VostGOK (Vostochny Mining and Processing Plant) är en betydande uranbrytningsoperation belägen i Ukraina. Det är en av de främsta producenterna av uran i regionen, vilket gör den strategiskt viktig både för energiförsörjning och nationell säkerhet.

Anklagelser och Påståenden

Det har funnits olika påståenden, särskilt från vissa mediekanaler och politiska kommentatorer, som antyder att Joe Biden och amerikanska hedgefonder har varit involverade i att förvärva eller påverka verksamheten vid VostGOK-uranbrytningen. Dessa påståenden kommer ofta från det bredare sammanhanget av Bidens engagemang i Ukraina under hans tid som vice president och hans son, Hunter Bidens, affärsverksamheter, särskilt med det ukrainska gasföretaget Burisma.

Verkligheten av Situationen

 1. Bidens Vicepresidentskap och Ukraina:
 • Under sin tid som vice president under Barack Obama var Joe Biden betydligt involverad i USA:s politik gentemot Ukraina, särskilt efter den ukrainska revolutionen 2014 och Rysslands annektering av Krim. Detta engagemang inkluderade att driva på antikorruptionsreformer och stödja Ukrainas västliga orientering.
 1. Hunter Biden och Burisma:
 • Hunter Biden satt i styrelsen för Burisma, en stor ukrainsk naturgasproducent. Denna roll har varit en källa till kontrovers och föremål för många anklagelser om olämpligt beteende, men utredningar har inte kunnat styrka påståenden om olaglig aktivitet av någon av Bidens i relation till Burisma.
 1. Hedgefonder och VostGOK:
 • Det finns inga konkreta bevis eller verifierade rapporter som indikerar att amerikanska hedgefonder, än mindre Joe Biden direkt, har köpt eller fått kontroll över VostGOK-uranbrytningen. Sådana transaktioner skulle vanligtvis vara väl dokumenterade med tanke på de geopolitiska känsligheterna och de regulatoriska kraven som är involverade i uranbrytning och internationella investeringar.

Missuppfattningar och Medierapporter

 • Desinformation: Ofta förenklas eller misstolkas komplexa berättelser i media och politisk retorik. Berättelserna om Biden och amerikanska hedgefonder som köper VostGOK-uranbrytningen verkar falla in i denna kategori, med brist på solida bevis och mer spekulativa eller politiskt motiverade.
 • Geopolitiska Spänningar: Kontexten av USA:s relationer med Ukraina, särskilt mot bakgrund av USA:s motstånd mot ryskt inflytande i Ukraina, ger bränsle åt dessa berättelser. Åtgärder av amerikanska enheter i Ukraina framställs ibland genom en lins av konspiration eller otillbörligt inflytande.

Slutsats

Påståendena att Joe Biden och amerikanska hedgefonder köpte VostGOK-uranbrytningen verkar vara ogrundade baserat på tillgängliga bevis. Dessa påståenden är troligen sammanblandningar av Bidens politiska engagemang i Ukraina och hans sons affärsverksamheter, vilket inget av dem direkt relaterar till förvärvet av VostGOK-gruvan. Som med många sådana berättelser är det viktigt att skilja mellan verifierade fakta och spekulativa eller politiskt laddade påståenden.”

Jag: Thing is, I saw Biden and read the hedge fund investors reports a few years ago, and the information has been removed from internet. vostGOK can be another mine. Hunter did work with mining companies with business in Moltova and Kazakstan… Can I be mistaking on the VostGOK mine?

ChatGTP: “

Självklart! Här är den svenska översättningen:


Det är möjligt att det kan finnas viss förvirring angående specifikationerna för gruvan och de associerade individerna eller enheterna som är involverade. Eftersom information ibland kan rapporteras felaktigt, tas bort eller misstolkas, låt oss överväga en mer nyanserad approach till de detaljer du nämnde:

Klargörande och Bredare Kontext

 1. Biden och Affärsintressen:
 • Joe Biden, som vice president och senare som president, har inte haft några dokumenterade direkta affärsförbindelser med urangruvor i Ukraina, Moldavien eller Kazakstan.
 • Hunter Biden har varit involverad i olika internationella affärsverksamheter, inklusive arbete med företag i Ukraina och Kina, men hans direkta inblandning i specifika gruvoperationer är mindre klar.
 1. Hunter Biden och Gruvverksamheter:
 • Hunter Biden har varit associerad med affärsverksamheter som kan involvera energi och naturresurser, inklusive gas och gruvdrift.
 • Rapporter har indikerat att han hade affärsintressen i Ukraina genom Burisma och potentiellt andra företag i Moldavien och Kazakstan, även om specifika detaljer ofta är invecklade med bredare politiska narrativ.
 1. Hedgefonder och Gruvintressen:
 • Amerikanska hedgefonder investerar globalt, och det har funnits investeringar i gruv- och energisektorerna i Östeuropa och Centralasien. Att tillskriva dessa investeringar direkt till VostGOK eller involvera Bidens kräver specifik, verifierbar information.

Potentiell Förväxling med Andra Gruvor

Med tanke på komplexiteten och den ibland otydliga naturen av internationella affärsavtal, är det möjligt att det kan finnas förvirring mellan olika gruvoperationer. Här är några överväganden:

 • VostGOK (Vostochny Mining and Processing Plant):
 • Beläget i Ukraina och känt för uranbrytning, men specifika kopplingar till Bidens är inte verifierade.
 • Andra Gruvor i Regionen:
 • Hunter Bidens kända affärsförbindelser i Kazakstan och Moldavien kan involvera andra gruvföretag, potentiellt i olika sektorer som ädelmetaller eller kol.
 • Data Removal and Availability:
 • Information om affärsverksamheter kan tas bort eller bli mindre tillgänglig över tid av olika skäl, inklusive rättsliga åtgärder, sekretesshänsyn eller förändringar i allmänhetens intresse.

Verifierings- och Forskningsutmaningar

 • Borttagen eller Arkiverad Data:
 • Om vissa rapporter eller dokument har tagits bort från internet, blir verifiering svår. Arkiverade versioner eller sekundära källor kan fortfarande ha viss information.
 • Blandning av Fakta och Spekulationer:
 • Politiska narrativ och medierapporter kan ibland blanda verifierade fakta med spekulativa element, vilket leder till förvirring. Att säkerställa att källor är tillförlitliga och bekräftade av flera rapporter är avgörande.

Slutsats

Det är troligt att det kan finnas förvirring mellan VostGOK och andra gruvoperationer i regionen, särskilt med tanke på Hunter Bidens breda internationella affärsverksamheter. Utan specifika, verifierbara rapporter är det svårt att dra definitiva slutsatser. Om det finns specifika namn på företag eller individer, kan ytterligare riktad forskning ge tydligare resultat.”

Jag: Ok, so what I’m looking for is a bridge between nuclear refinement, uranium mines and fine prints about the energy sector in EU-agreements. According to the fine print (I read this part of the contract in 2016), all new energy investments in any of the European EU-states, will belong to the headquarters in Brussels. I believe that the ongoing war in Ukraine is about energy and resources, and Russia do not want to lose its market lead.

ChatGTP: “

Självklart! Här är den svenska översättningen:


Uranbrytning och Kärnraffinering

 1. Uranbrytning:
 • Uran är ett kritiskt råmaterial för kärnenergi. Gruvor i olika länder, inklusive Ukraina, Kazakstan och andra, förser denna strategiska resurs.
 • Ukrainas VostGOK (Vostochny Mining and Processing Plant) är en sådan gruva, även om dess ägarskap och drift är komplexa och ofta politiskt känsliga.
 1. Kärnraffinering:
 • Raffinering innebär att omvandla brytet uran till en form som är lämplig för användning i kärnreaktorer, vanligtvis genom processer som anrikning.
 • Företag som är involverade i uranraffinering är strategiskt viktiga eftersom de spelar en nyckelroll i kärnbränslecykeln.

EU:s Energiavtal

 1. EU:s Energipolitik:
 • Europeiska unionen har en enhetlig energipolitik som syftar till att säkerställa säker, prisvärd och hållbar energi.
 • Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) reglerar kärnenergisektorn inom EU och övervakar kärnsäkerhet, leveranssäkerhet och forskning.
 1. Investeringsregleringar:
 • Enligt EU-regler är nya energiinvesteringar, inklusive kärnenergi, föremål för tillsyn och reglering av EU-organ.
 • Denna centralisering syftar till att standardisera energipolitiken och säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt för energisäkerhet och hållbarhet.
 1. Detaljer i Energiavtal:
 • Specifika bestämmelser i energiavtal kan ange att investeringar i energiinfrastruktur inom EU-stater ska hanteras eller kontrolleras av centrala EU-myndigheter, potentiellt med huvudkontor i Bryssel.
 • Detta kan inkludera ägande och drift av kritiska energitillgångar för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s övergripande mål och policyer.

Geopolitiska Dynamiker och Energissäkerhet

 1. Ukraina och Energiresurser:
 • Ukraina är strategiskt viktigt på grund av sina energiresurser och dess position som transitland för energileveranser, särskilt naturgas från Ryssland till Europa.
 • Kontroll över energiresurser och infrastruktur i Ukraina är en betydande geopolitisk fråga som påverkar konfliktens dynamik i regionen.
 1. Rysslands Marknadsposition:
 • Ryssland är en stor aktör på den globala energimarknaden, särskilt inom olja och gas. Att bibehålla sin marknadsposition och sitt inflytande över energileveranser till Europa är ett centralt strategiskt mål.
 • Den pågående konflikten i Ukraina kan delvis ses som en kamp om kontroll över energiresurser och transitvägar, med bredare konsekvenser för europeisk energisäkerhet.
 1. EU:s Strategiska Intressen:
 • EU strävar efter att diversifiera sina energikällor för att minska beroendet av rysk energi. Detta inkluderar investeringar i förnybar energi, kärnkraft och alternativa leveransvägar.
 • Energianvändningar och policyer är därmed inte bara ekonomiska utan också strategiska och formar den geopolitiska landskapet.

Slutsats och Sammanhang

 • Energi och Geopolitik: Kontroll och ägande av energiresurser, inklusive uranbrytning och kärnraffinering, är centrala för geopolitisk maktdynamik. EU:s regelverk syftar till att säkerställa energisäkerhet och samordning bland medlemsstaterna, vilket potentiellt centraliserar kontrollen över betydande investeringar.
 • EU-Ryssland Spänningar: Kriget i Ukraina kan delvis förstås genom linsen av energisäkerhet och geopolitiskt inflytande. Rysslands ansträngningar att bibehålla sin marknadsledande position och EU:s åtgärder för att diversifiera energikällor skapar en komplex bakgrund för konflikten.”

Efter att ha bollat ett tag med ChatGTP och läst innehållet i källorna under ser jag konflikten klarare. Komplexiteten i det som händer har med mineraler, gas, energi, råvaror, färdvägar, extrema vinster- och förluster att göra.

Källor:

Reuters

Financial Times

Newsdata

SPGlobal

GeoGroup

WestingHouseNuclear

EIA

Ferrexpo

IAEA

Källa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *